Vilkår

Vilkår - Salgs- og leveringsbetingelser for Dangaard Group A/S

CVR 28 32 88 69

§1 Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Disse salgs- og leveringsbetingelser ophæver, annullerer og træder i stedet for eventuelle andre almindelige standard betingelser, herunder købers generelle indkøbsbetingelser, der måtte være påtrykt eller refereret til på hvilken som helst måde eller dokument udvekslet mellem parterne. Disse skal hermed betragtes som ugyldige og afvist af sælger i deres helhed. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. Enhver variation eller ændring af disse salgs- og leveringsbetingelser kan kun blive gældende ved sælgers udtrykkelige skriftlige accept.

§2 Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer
Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra sælger. Kun indholdet heraf er bindende for sælger. Kataloger, webshop, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for sælger, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning, webshop materiale, m.v.
Sælger forbeholder sig ret til at annullere en ordre eller dele af en ordre, hvis varen er udsolgt. Det hænder, at varer bliver solgt hurtigere, end sælger kan nå at registrere dette, ligesom der kan komme leverancesvigt eller forsinkelse fra en leverandør. I tilfælde af at varen er udsolgt, vil køber få besked og eventuelt samtidig få information om, hvad sælger i stedet kan tilbyde. Køber vil få muligheden for at acceptere det nye tilbud med de ændringer, der angives i forhold til købers bestilling, eller annullere bestillingen. 

§3 Priser
Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura. Sælger bruger valutaerne DKK og EUR til prissætning. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført. Dette gælder også for webshoppen. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. For ordrer under DKK 2.500,- pr. leveringssted tilkommer der DKK 250,- i ekspeditionsgebyr. Opgivne fragtrater er uforbindende for sælger. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter sælgers ordrebekræftelse er sælger uvedkommende og bæres af køber.

§4 Betaling
Betaling på faktura
Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

§5 Ejendomsforbehold
Det efterfølgende aftalte ejendomsforbehold skal sikre alle allerede bestående nuværende og fremtidige tilgodehavender, som sælger har ift. køber, på grundlag af dette leveringsforhold, der består mellem parterne (inkl. saldokrav fra kontokurantforhold, der er begrænset til dette leveringforhold). Den af sælger til køber leverede vare forbliver sælgers ejendom, indtil fuldstændig betaling af alle sælgers sikrede tilgodehavender er sket. Varen og den vare, der iht. den efterfølgende bestemmelse træder i varens sted og er omfattet af ejendomsforbeholdet, kaldes i det følgende "forbeholdsvare". Køber opbevarer forbeholdsvaren gratis for sælger og skal forsikre den forsvarligt. Køber er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren indtil den skal genanvendes i den regulære samhandel. Pantsætning og sikkerhedsoverdragelse er ikke tilladt. Hvis forbeholdsvaren forarbejdes af køber, aftales det, at forarbejdningen sker i sælgers navn og for sælgers regning som producent, og at sælger får ejendom eller medejendom (delejendom) over forbeholdsvaren til den værdi, som den nye ting får, hvis forarbejdningen sker med materialer fra flere ejere eller hvis værdien af den forarbejdede ting er højere end værdien af forbeholdsvaren. Såfremt der ikke indtræder en sådan ejendomserhvervelse hos sælger, overdrager køber allerede nu sin fremtidige ejendom eller – i det ovenfor anførte forhold – medejendom til den nye ting som sikkerhed til sælger. Hvis forbeholdsvaren samles med andre ting til en samlet enhed eller blandes uadskilleligt og hvis en af de andre ting er at betragte som hovedsag, overdrager sælger, såfremt denne hovedsag tilhører ham, anpartsmæssigt medejendom til den samlede ting til køber. Hvis forbeholdsvaren videresælges, fratræder køber allerede nu som sikkerhed det heraf opståede tilgodehavende mod aftageren til sælger – ved sælgers medejendom af forbeholdsvaren andelsmæssigt svarende til medejendomsandelen. Det samme gælder for øvrige krav, der træder i stedet for forbeholdsvaren eller på andre måder opstår i forhold til forbeholdsvaren, som f.eks. forsikringskrav eller krav, der opstår af en skadegørende handling ved tab eller ødelæggelse. Sælger overdrager køber genkaldeligt ret til at indkræve de til sælger aftrådte tilgodehavender i eget navn. Sælger må kun annullere denne inkassofuldmagt, hvis varen skal genanvendes. Hvis tredjemand overtager forbeholdsvaren, navnlig ved pantsætning, henviser køber straks til sælgers ejendom og oplyser sælger herom, således at det er muligt for sælger at gøre sin ejendomsret gældende. Hvis tredjemand ikke er i stand til at erstatte sælger de i denne sammenhæng opståede retslige eller udenretslige omkostninger, hæfter køber overfor sælger. Sælger frigiver forbeholdsvaren samt de ting eller tilgodehavender, der træder i dets sted, såfremt dens værdi overstiger de sikrede tilgodehavender med mere end 20 %. Udvælgelsen af de genstande, der derefter skal frigives, påhviler sælgeren. Såfremt køber handler i strid med denne aftale – navnlig, hvis betalingen af et tilgodehavende forsinkes –, har køber ret til at tilbagetage forbeholdsvaren. Transportomkostningerne ved tilbagetagningen påhviler køber. Såfremt køber tager forbeholdsvaren tilbage, anses dette som en fratrædelse af aftalen. Det anses ligeledes som en fratrædelse af aftalen, hvis køber pantsætter forbeholdsvaren. Køber må genanvende forbeholdsvarer, som han har taget tilbage. 

§6 Levering
Sælger leverer DAP jævnfør Incoterms 2020, hvis ikke andet er anført den pågældende ordre. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for sælger, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en situation som angivet i § 7, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.

§7 Force majeure
Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, en epidemi eller pandemi, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol og, som er egnet til at hindre sælger i opfyldelsen. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør.

§8 Mangler og reklamation
Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og senest fem dage fra leveringsdatoen give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i anledning af mangler ved varen. Det påhviler køber straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren.

§9 Annullering, fortrydelse og ændring af ordre
Når sælger har udstedt en ordrebekræftelse, og varerne er blevet afsendt, kan ordrer ikke ændres, fortrydes eller annulleres, medmindre dette er godkendt af sælger. Købers annullering, fortrydelse eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. De med annulleringen, fortrydelse eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af køber.

§10 Garanti
Samtlige varer sælges uden garanti, med mindre andet skriftligt er aftalt. Evt. garantiaftale for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien således, at der ikke overfor sælger kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring. I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger overfor køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde.

§11 Ansvarsbegrænsning 
Under ingen omstændigheder er sælger ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, mistet besparelse, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder, omdømme eller andre økonomiske konsekvenstab. Sælgers ansvar begrænses i enhver henseende il maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer. 

§12 Produktansvar
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger ikke er ansvarlig for overfor køber. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for indirekte tab herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af sådan skade. Sælgers erstatningsansvar kan aldrig overstige kr. 25.000.000,00. 

§13 billeder, fotos, logoer, m.v. 
Medmindre køber har fået forudgående skriftlig tilladelse fra sælger, har køber under ingen omstændigheder tilladelse til at bruge, herunder distribuere, kopiere, vise, eller lignende, billeder, fotos, logoer, m.v. fra sælgers hjemmeside og/eller webshop.    

§14 Lovvalg og værneting
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, skal enhver tvist afgøres ved retten i Sønderborg. I det omfang nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke regulerer parternes forhold, er United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, gældende.

§15 Salvatorisk klausul
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke de øvrige bestemmelsers virksomhed / gyldighed.

§16 Persondatapolitik
Sælger prioriterer sikkerheden af personoplysninger højt, og behandler disse oplysninger i overensstemmelse med interne sikkerhedsprocedurer og de til enhver tid gældende lovkrav, herunder Persondataforordningen (Forordning (EU) 2016/679) og Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018).

Sælgers persondatapolitik kan findes på hjemmesiden.

§17 Ændringer
Sælger kan til enhver tid ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Den seneste version vil dog altid være tilgængelig på sælgers hjemmeside. 

§18 Kontaktoplysninger 
Dangaard Group A/S 
Industrivej 8
6330 Padborg 
Telefon: +45 7230 3400
Mail: dangaard@dangaard.com
CVR nr. 28328869
Tysk moms nr.: Ust.IdNr DE 269016922